logo
 
Úvod
Informácie
Podpora
Kontakt
  
Hosting 
Služby 
Prihlásenie do... 
Overenie domény 
Všeobecné obchodné podmienky  

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Nethouse, s. r. o. so sídlom Novohradská 1000/36, 990 01 Veľký Krtíš, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12342/S , IČO: 36 703 133, IČ DPH:SK2022277224, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti Nethouse, s. r. o. ako poskytovateľa služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa a užívateľa služieb (ďalej len „Zákazník“).

Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

 • poskytovania webhostingových služieb, poskytovania virtuálnych serverov a služieb elektronickej pošty na serveroch Poskytovateľa Zákazníkovi,
 • sprostredkovania registrácie doménových mien druhej alebo vyššej úrovne v sieti internet v centrálnych registroch doménových mien (a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien) zo strany Poskytovateľa pre Zákazníka,
 • služieb s tým súvisiacich,
 • ďalších služieb z ponuky Prevádzkovateľa a potvrdené Prevádzkovateľom.

Výpočet služieb sa môže zmeniť podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa.

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom.

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky služby poskytované Poskytovateľom.


2. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom (ďalej len „Zmluva“) vzniká vytvorením a zaslaním objednávky (ďalej len „Objednávka“) prostredníctvom email-u (prípadne poštou, rozhraním webového sídla, alebo telefonicky), využitím kontaktných údajov Poskytovateľa, ktoré sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa.

Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a kontaktné údaje nevyhnutné pre následnú fakturáciu. Údaje vyplnené Zákazníkom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Zákazník odoslaním Objednávky vyjadruje jednoznačné porozumenie s VOP.

Objednávka je jednoznačne potvrdená Poskytovateľom spätným zaslaním cenovej ponuky (ďalej len „Ponuka“), ktorá obsahuje presnú špecifikáciu objednaných služieb aj s cenou a splatnosťou a predstavuje predfaktúru na objednané služby, ktorú je Zákazník povinný Poskytovateľovi zaplatiť. Zaslaním Ponuky Poskytovateľ poskytuje súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov, v rozsahu údajov uvedených v Ponuke.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom, kedy je na bankový účet Poskytovateľa prijatá zjednaná a identifikovateľná platba (ďalej len „Úhrada“) vyplývajúca z Ponuky pre Zákazníka a ďalej súčasne potvrdená registrácia objednanej služby po prijatí zjednanej platby Prevádzkovateľom.

Uhradením zjednanej sumy, ktorá je uvedená v Ponuke, vyjadruje Zákazník jednoznačné a úplné akceptovanie VOP a potvrdenie Ponuky.

V prípade, že si to služby objednávané Zákazníkom vyžadujú, je možné tieto VOP doplniť individuálnym dojednaním, ktoré je zahrnuté v dodatku. Takýto dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Ponuky a podlieha rovnakému procesu akceptácie.

Ak je pre zaistenie služby poskytovateľom nutné, aby Zákazník k objednávke doložil ďalšie náležitosti vyplývajúce zo špecifikácie jednotlivých služieb, alebo aby Zákazník vykonal nejaký úkon (napríklad odsúhlasenie), nadobúda Zmluva účinnosť jedine vtedy, pokiaľ sú všetky tieto náležitosti zo strany Zákazníka kumulatívne splnené.

V prípade, že Zákazník uzatvára zmluvu, v mene tretej osoby, Poskytovateľ neskúma oprávnenosť takého konania. V takomto prípade berie Zákazník na seba zodpovednosť za splnenie všetkých právnych náležitostí takéhoto úkonu vrátane zodpovednosti za poskytnutie osobných údajov tretej osoby.


3. Registrácia domény

Registrácia doménových mien prebieha podľa poradia, v ktorom boli objednané.

Registrácia .sk domén sa riadi pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s.. Zákazník je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť.

Registrácia domén druhej a vyššej úrovne prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Je v záujme Zákazníka uhradiť poplatok za registráciu objednanej domény čo najskôr po potvrdení Objednávky, v opačnom prípade Poskytovateľ neručí za dostupnosť objednanej domény.

Výška poplatkov za registráciu domén je zverejnená v cenníku Poskytovateľa na jeho webovom sídle.

Zrušiť objednávku na registráciu domény je možné len do momentu, kým nie je Poskytovateľom odvedený poplatok za jej registráciu. Po odvedení registračného poplatku už nie je možné žiadať o jeho vrátenie.

Poskytovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia problémy na strane Zákazníka alebo na strane tretích osôb. Zákazník si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Zákazníka či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Zákazníkom.

Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Zákazníka, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.

Na základe potvrdenej Ponuky môže Poskytovateľ zaregistrovať .sk doménu vo svojom mene (Poskytovateľ je držiteľom domény). V takomto prípade Poskytovateľ garantuje Zákazníkovi, že počas registračného obdobia uvedenej domény akékoľvek zmeny (zmena držiteľa, zmena registrátora) vykoná len po predchádzajúcom súhlase Zákazníka. Poskytovateľ môže odmietnuť zaregistrovanie domény vo svojom mene.

V prípade registrácie domény v mene Poskytovateľa (Poskytovateľ je verejne uvedený ako držiteľ domény) sa uplatňujú tieto podmienky:

 • Všetku zodpovednosť za doménu a obsah jej webovej stránky nesie Zákazník.
 • Zákazník je povinný najneskôr do 10 dní od vyzvania Poskytovateľom zabezpečiť zmenu držiteľa domény na iný subjekt. V prípade nesplnenia požiadavky má Poskytovateľ právo doménu znefunkčniť do doby, kedy bude držiteľ zmenený.
 • Zákazník je povinný nahradiť Poskytovateľovi všetky škody, ktoré mu v súvislosti s registráciou domény v jeho mene vzniknú.

4. Poskytované služby

Poskytovateľ umožní Zákazníkovi využiť svoju technickú infraštruktúru a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového priestoru a služieb v rozsahu uvedenom v Ponuke. Infraštruktúra Poskytovateľa je umiestnená v dátovom centre tretej osoby. V súvislosti s poskytovaním webhostingových služieb, služieb elektronickej pošty je Poskytovateľ povinný dohliadať na funkčnosť vlastnej technickej infraštruktúry. Ďalej je povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie svojej infraštruktúry, z hľadiska jej funkčnosti aj bezpečnosti.

Zákazník má možnosť využiť telefonickú a e-mailovú podporu na riešenie problémov s registráciou a prevádzkou jeho domény a službami. Kontakt na podporu je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný do jedného pracovného dňa odpovedať na Zákazníkovu požiadavku. V prípade, že prevádzkovateľ rieši hromadný incident, týkajúci sa viacerých Zákazníkov, informuje o tom zverejnením na svojom webovom sídle, prípadne odoslaním hromadnej pošty všetkým Zákazníkom na mailové adresy technických kontaktov, ktoré Zákazníci uviedli pri realizácii objednávky. Pre tento prípad si Poskytovateľ vyhradzuje právo neodpovedať na individuálne maily ohľadom zverejnenej problematiky vôbec. V tomto prípade Poskytovateľ informuje Zákazníkov bezodkladne po odstránení predmetného výpadku o dôvode a spôsobe odstránenia predmetného výpadku na svojom webovom sídle, prípadne hromadným e-mailom.

Webhostingové služby a služby elektronickej pošty nie je povinný Poskytovateľ poskytovať v prípade, že ich poskytovaniu bránia problémy na strane Zákazníka alebo na strane tretích osôb. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke elektrickej energie a za výpadky dátovej siete dátového centra, prípadne inej poruchy na strane dátového centra. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách. V súvislosti s tým je Poskytovateľ oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len „odstávka služieb“). Pokiaľ to charakter odstávky dovoľuje, bude vykonaná vo večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných služieb. Poskytovateľ o plánovaných odstávkach vopred informuje na svojom webovom sídle, prípadne e-mailom vopred upozorní priamo dotknutých zákazníkov.

V prípade vzniku neplánovaného výpadku dodávok služieb, ktorý nebolo možné predvídať (vyššia moc, ...), Poskytovateľ nie je povinný informovať o tejto skutočnosti Zákazníka individuálne. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný informovať Zákazníka bezodkladne po odstránení predmetného výpadku o dôvode a spôsobe odstránenia predmetného výpadku na svojom webovom sídle, prípadne e-mailom.

V prípade, že je vystavená faktúra/predfaktúra za prevádzku služieb viac ako 1 mesiac po dátume splatnosti alebo viac ako 1 mesiac po uplynutí predchádzajúceho predplateného obdobia služieb, ktoré sú na predmetnej faktúre/predfaktúre fakturované (podľa toho ktorý z uvedených termínov nastane neskôr) a Zákazník ju napriek opakovanej výzve neuhradí, Poskytovateľ má právo zmazať zo svojho servera všetky dáta týkajúce sa využívaných služieb Zákazníka. Pod pojmom „opakovaná výzva“ sa rozumie mail odoslaný na kontaktnú adresu Zákazníka, dva krát v priebehu posledných troch dní, s podmienkou, že jeden mail je zaslaný len raz za jeden deň.

Neobmedzený mesačný prenos dát znamená prenos dát medzi doménou Zákazníka a sieťou Internet, v množstve výrazne neprekračujúcom bežné využitie služby u iných zákazníkov Poskytovateľa a zároveň takýto prenos dát negatívne neovplyvňuje stabilitu služieb Poskytovateľa.

Neobmedzený počet domén – počet domén zodpovedajúci zvyčajnému využívaniu zdieľaných webhostingových služieb zákazníkmi Poskytovateľa. Na základe požiadavky Zákazníka môže Poskytovateľ tento limit zvýšiť, s ohľadom na zachovanie stability poskytovaných služieb pre všetkých zákazníkov.


5. Využitie objednaných služieb

Zákazník nesmie zriadiť webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Zákazník plne zodpovedá za svoje konanie a za škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ má právo, pokiaľ to obsah Ponuky neurčí inak, okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby pre Zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:

 • web stránku, ktorá preťažuje databázové, webové alebo e-mailové systémy, spôsobuje ich úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť a tým poškodzuje Poskytovateľa a/ alebo iných zákazníkov Poskytovateľa,
 • web stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), phishing, download server,
 • web stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi),
 • warez servery, servery s podobným zameraním a stránký propagujúce warez,
 • servery ponúkajúce dáta chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
 • servery využívajúce licencie, programy alebo súčasti chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
 • web stránku sprístupňujúcu akékoľvek dáta, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR (napr. fotografie alebo texty podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov).

Poskytovateľ nie je povinný kontrolovať porušovanie týchto podmienok. Bezvýhradne však zablokuje poskytovanie služieb, o ktorých zastavení bolo rozhodnuté predbežným opatrením Súdu Slovenskej republiky. V prípade, že bude Políciou Slovenskej republiky zadržaná technická infraštruktúra, obnoví prevádzkovateľ služby pre dotknutých zákazníkov v najskoršom možnom termíne.

Zákazník zodpovedá za svoje konanie a za využívanie poskytovaných služieb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta, ktoré zverejňuje zákazník v sieti Internet, ani za dáta, ktoré zákazník v tejto sieti získa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť počítačovej siete (intranetu) zákazníka. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah prenášaných dát.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že zodpovedá za celkovú škodu spôsobenú Poskytovateľovi, jeho ďalším Zákazníkom alebo tretím stranám, ktorá vznikla využívaním poskytovaných služieb v rozpore s týmito VOP a prípadnými dodatočnými individuálnymi dojednaniami.

Zákazník sa zároveň zaväzuje, že:

 • nebude používať informácie získané prostredníctvom služby, pokiaľ sú tieto informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentami,
 • nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť do prístupových účtov iných klientov alebo do systému Poskytovateľa,
 • akékoľvek osobné údaje budú na servery Poskytovateľa ukladané výlučne v kryptovanej podobe.

Ak dôjde k pozastaveniu alebo ukončeniu poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa z dôvodu porušenia týchto podmienok Zákazníkom, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu webových stránok Zákazníka, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Zákazníka (cez ftp, http a pod.).

Zákazník nie je oprávnený poskytovať za odplatu alebo bezplatne služby poskytované Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Jedna webhostingová služba (vrátane služieb s možnosťou prevádzkovania viacerých domén – multihosting) je určená pre využívanie jedným subjektom (Zákazník), nie tretími stranami. V prípade, že Poskytovateľ zistí takéto konanie, vyzve Zákazníka na opravu jestvujúceho stavu. Pokiaľ to zákazník neakceptuje, bude mu odopretá služba na všetkých doménach v jeho držaní.

Prevádzkovateľ neručí Zákazníkom ani tretím osobám za žiadne straty finančného, materiálneho alebo iného charakteru, spôsobené nefunkčnosťou alebo prerušením poskytovanej služby, poškodením alebo stratou dát či poškodením serverov, softvéru alebo hardvéru. Služba poskytovaná prostredníctvom siete Internetu sama o sebe vylučuje (vzhľadom k technickej podstate Internetu) možnosť akejkoľvek záruky na vlastnú prevádzku, teda napríklad dosiahnuteľnosti webových stránok z ktoréhokoľvek miesta pripojenia, doručiteľnosti emailov, zaistenia prevádzky Internetového pripojenia a zachovania súkromia.Prevádzkovateľ negarantuje doručenie oznámení Zákazníkovi, odoslanie na kontaktnú emailovú adresu Zákazníka je považované za doručenie.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že hovory, alebo iná forma komunikácie medzi ním a Prevádzkovateľom môžu byť nahrávané či inak monitorované z dôvodu skvalitnenia služieb.

Zákazník sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi akékoľvek poruchy či prerušenia prevádzky, závady zistené na zariadeniach Prevádzkovateľa, alebo na svojom zariadení, stratu alebo poškodenie tohto zariadenia.

Za začiatok poruchy je považovaný čas jej nahlásenia účastníkom Prevádzkovateľovi spôsobom uvedeným v týchto podmienkach, alebo čas zistenia poruchy Prevádzkovateľom, pričom hľadisko začiatku poruchy je fakt, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.


6. Ceny a platobné podmienky

Cenník služieb Poskytovateľa (ďalej len „cenník“) je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poplatok za registráciu domény je splatný ročne vopred, prípadne podľa podmienok registrácie daného doménového mena. Poskytované služby sú splatné štvrťročne, polročne, ročne, prípadne na viac rokov dopredu.

Poskytovateľ poplatok za registráciu, webhosting a všetky poskytované služby účtuje predfaktúrou so splatnosťou do 14 dní od vystavenia. Predfaktúrou sa rozumie zaslaná cenová Ponuka (ďalej len „Predfaktúra“), ktorú zasiela Poskytovateľ pre zákazníka, a ktorá obsahuje presnú špecifikáciu objednanej služby a jej koncovú cenu pre Zákazníka a zároveň obsahuje všetky povinné náležitosti pre predfaktúru.

Zákazník by mal vykonať úhradu tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény.

Predfaktúra je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Zákazníka. Zákazník má právo požiadať o jej papierovú verziu, jej zaslanie poštou je spoplatňované podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. Zákazník je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na predfaktúre, slúžiaci na identifikáciu platby. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy pri spracovaní platby.

Zákazník je povinný uhradiť plnú sumu s DPH uvedenú na predfaktúre.

Faktúra (daňový doklad) je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR.

Zákazník má počas jedného mesiaca od objednania novej služby nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Poplatok za zmenu registrátora, registráciu domény, SSL certifikát a príp. iné podobné služby, je nevratný. Ak Zákazník po skončení skúšobnej doby ukončí používanie služby, nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti. Predplatená služba je Zákazníkovi k dispozícii nezávisle na tom, či ju využíva alebo nie, až do konca predplateného obdobia.

Za škody spôsobené Poskytovateľom pri registrácii domény, pri poskytovaní webhostingových služieb a ostatných služieb ručí Poskytovateľ len do výšky poplatku za registráciu domény, webhostingové služby a ostatné služby, uhradeného vo fakturačnom období, v ktorom ku škode došlo.

Poskytovateľ negarantuje doručenie dokumentov Zákazníkovi, odoslanie na kontaktnú emailovú adresu Zákazníka je považované za doručenie.


7. Ukončenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom zaniká:

 • dohodou zmluvných strán,
 • výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
 • odstúpením od zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak Zákazník porušuje podmienky podľa bodu 5 VOP, alebo koná proti záujmom Poskytovateľa.
 • vypršaním predplateného obdobia, ktoré je uvedené vo faktúre v rámci špecifikácie predplatených služieb

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Poskytovateľom je zabezpečená v rozsahu požiadaviek Zákona č. 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov, ktorý je implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 v Slovenskej republike.

Ochrana osobných údajov je rozdelená na dve hlavné oblasti. Jednou je získavanie osobných údajov a dôvod jeho získavania a druhou je ich bezpečné uloženie.

8.1 Získavanie osobných údajov – rozsah a účel

Osobným údajom sa v zmysle tejto dohody sa rozumie každý údaj, ktorý môže priamo, alebo nepriamo identifikovať konkrétnu osobu podľa definície v Zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z, ktorý implementuje európsku smernicu GDPR (ďalej len „Osobný údaj“).

Poskytovateľ spracováva všetky osobné údaje výhradne za účelom realizácie požiadavky Zákazníka na dodávku služieb od Poskytovateľa.

Dotknutou osobou je Zákazník, ktorý má záujem využívať služby Poskytovateľa.

Predmet spracovania zahŕňa Osobné údaje nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a Osobné údaje nevyhnutné pre plnenie zákonných povinností podnikateľského subjektu, vyplývajúcich z platných právnych predpisov SR.

Rozsah Osobných údajov všeobecne:

 • identifikačné údaje Zákazníka
 • fakturačné údaje Zákazníka
 • kontaktné údaje Zákazníka pre obchodný kontakt
 • kontaktné údaje Zákazníka pre technický kontakt

Spracovávané osobné údaje podnikateľského subjektu resp. iného právneho subjektu s výnimkou fyzickej osoby - nepodnikateľa :

 • identifikačné údaje Zákazníka
  • názov organizácie
  • adresa sídla organizácie
  • telefónny kontakt na organizáciu
  • mailová adresa na organizáciu
  • meno konateľa
 • fakturačné údaje Zákazníka
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH
  • adresa doručovania faktúr
  • mailová adresa pre zasielanie faktúr a riešenie fakturačných anomálií
 • kontaktné údaje Zákazníka pre obchodný kontakt
  • meno osoby poverenej Zákazníkom pre obchodný kontakt
  • telefónny kontakt na túto osobu
  • mailová adresa tejto osoby
  • mailová adresa obchodného kontaktu, ak je rozdielna od mailovej adresy tejto osoby
 • kontaktné údaje Zákazníka pre technický kontakt
  • meno osoby poverenej Zákazníkom pre technický kontakt
  • telefónny kontakt na túto osobu
  • mailová adresa tejto osoby
  • mailová adresa technického kontaktu, ak je rozdielna od mailovej adresy tejto osoby

V prípade, že kontaktné údaje Zákazníka pre obchodný kontakt a kontaktné údaje Zákazníka pre technický kontakt nebudú vyplnené, Poskytovateľ pre ne použije údaje z identifikačných a fakturačných údajov Zákazníka.

Spracovávané osobné údaje fyzickej osoby - nepodnikateľa sú :

 • meno
 • adresa bydliska
 • telefónny kontakt
 • mailová adresa
 • adresa doručovania faktúr

V tomto prípade je obchodným kontaktom a technickým kontaktom táto konkrétna fyzická osoba.

8.2 Bezpečnosť osobných údajov

Poskytovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov implementovaním a zdokumentovaním bezpečnostných opatrení v súlade s čl. 28 ods. 3 písm. c), a čl. 32 GDPR v spojení s čl. 5 ods. 1 a ods.2.

Poskytovateľ nesprístupňuje osobné údaje tretím stranám s výnimkou:

 • subdodávateľského reťazca
 • tretej osoby, ak je takéto poskytnutie vyžadované právnym predpisom alebo právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci Slovenskej republiky.
Subdodávateľský reťazec

Pre prevádzku domény v doménovom priestore .sk je dodávateľský reťazec nasledovný:

Zákazník – Poskytovateľ – SK-NIC, a.s. ako správca doménového priestoru top level domény (ďalej len „TLD“) .sk – ICANN (správca svetového doménového priestoru).

Pre prevádzku domény v doménovom priestore inom ako .sk je dodávateľský reťazec nasledovný:

Zákazník – Poskytovateľ – registrátor domén v doménových priestoroch TLD iných ako .sk - správca príslušného doménového priestoru iného ako priestor TLD .sk - ICANN (správca svetového doménového priestoru).

Do SK-NIC,a.s. postupuje Poskytovateľ tieto údaje Zákazníka :

 • identifikačné údaje Zákazníka
  • názov organizácie
  • adresa sídla organizácie
  • telefónny kontakt na organizáciu
 • fakturačné údaje Zákazníka
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH
 • kontaktné údaje Zákazníka pre technický kontakt
  • meno osoby poverenej Zákazníkom pre technický kontakt
  • telefónny kontakt na túto osobu
  • mailová adresa tejto osoby
  • mailová adresa technického kontaktu, ak je rozdielna od mailovej adresy tejto osoby

Pre registrátora domén v doménových priestoroch TLD iných ako .sk, postupuje Poskytovateľ tieto údaje Zákazníka :

 • identifikačné údaje Zákazníka
  • názov organizácie
  • adresa sídla organizácie
  • telefónny kontakt na organizáciu
 • fakturačné údaje Zákazníka
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH
 • kontaktné údaje Zákazníka pre technický kontakt
  • meno osoby poverenej Zákazníkom pre technický kontakt
  • telefónny kontakt na túto osobu
  • mailová adresa tejto osoby
  • mailová adresa technického kontaktu, ak je rozdielna od mailovej adresy tejto osoby

Správcovi príslušného doménového priestoru iného ako priestor top level domény .sk poskytuje registrátor domén v doménových priestoroch TLD iných ako .sk, rovnaké údaje, ako poskytuje Poskytovateľ správcovi príslušného doménového priestoru iného ako priestor top level domény .sk .

Do ICANN je od správcu príslušného doménového priestoru iného ako priestor TLD .sk zasielaný len technický kontakt pre riešenie bezpečnostných incidentov a správnych incidentov v doménovom priestore.

Do ICANN je od SK-NIC, a.s. – správcu doménového priestoru TLD .sk - zasielaný len technický kontakt pre riešenie bezpečnostných incidentov a správnych incidentov v doménovom priestore.

V rámci subdodávateľského reťazca, vedie Poskytovateľ svoju fakturáciu a účtovníctvo prostredníctvom svojich zamestnancov na platforme subdodávateľov.

Analýza osoby na základe získaných osobných údajov – profilovanie

Poskytovateľ nevykonáva profilovanie Dotknutých osôb na základe osobných údajov.

8.3 Spôsob zabezpečenia osobných údajov na strane Poskytovateľa.

Poskytovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov implementovaním a zdokumentovaním bezpečnostných opatrení v súlade s čl. 28 ods. 3 písm. c), a čl. 32 GDPR v spojení s čl. 5 ods. 1 a ods.2.

Takýto postup má zmluvne dojednaný so všetkými subdodávateľmi svojich služieb.

8.4 Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
 • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
 • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.
Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.


9. Osobitné ustanovenia

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky služby poskytované Poskytovateľom.

Vytvorením objednávky Zákazník potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 8 VOP, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu Zákazníka tieto VOP a cenník. Poskytovateľ je povinný o zmene VOP alebo cenníka informovať Zákazníka najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene VOP alebo cenníka má Zákazník právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní po doručení upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny VOP alebo cenníka.

Tieto VOP sú platné a účinné od 25.05.2018 a nahradzujú tak všetky doterajšie VOP.